Informacje dla niepełnosprawnych  Orzeczenia ZUS

 

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładowego Funduszu Społecznego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

3) częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Osoby posiadające waźne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz orzeczenia z ZUS, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
W postępowaniu w tych sprawach zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie, w którym:
1) stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń,
2) wskazania co do celu wydania orzeczenia ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębych przepisów.
Od wydanego w ten sposób orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721ze zm.). 
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zm).
wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej    Starostwo Powiatowe w TurkuInformacje o PCPR  -  Realizacja zadań  -  Komunikaty  -  Programy, plany  
Informacje dla niepełnosprawnych  -  System pieczy zastępczej   -  Wsparcie i promowanie rodzinnej pieczy zastępczej  -  AKTYWNY SAMORZĄD  -  Ważne dokumenty  -  Wnioski do pobrania