Zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastepczą ich dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osób z ramienia PCPR - przetarg nieograniczony

wtorek 10 lipiec 2018

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: zorganizowanie
5 – dniowego wyjazdu szkoleniowego na terenie województwa wielkopolskiego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osób z ramienia PCPR zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją, w związku z realizacją projektu pt.: "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.