Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie

Przetwarzanie danych osobowych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

                         Zgodnie z art. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  z siedzibą w Turku, ul. Łąkowa 1.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku jest Pani Małgorzata Wojtczak, tel. 63 / 280 – 11 – 37, adres email: m.wojtczak@pcpr.turek.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 1. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani / Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą / nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych w przepisach o archiwizacji.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani / Pan zobowiązana (- y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie  brak możliwości wykonania postanowień umowy lub realizowania określonych zadań.   
 7. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania.