60 Przetwarzanie danych osobowych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łąkowa 1, 62 – 700 Turek,

2. dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku przetwarzane są w wyłącznie w celu realizacji zadań jednostki w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej mających na celu  poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodziny,

3. klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich popra­wiania,

4. stosownie do treści art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Turku danych osobowych jest obowiązkowe; jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa m.in.: postanowień ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych.