Rodzinna piecza zastępcza

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

        Zadania powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej Starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
        Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.
Zgodnie z ww. ustawą w Centrum funkcjonuje Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
        Zadaniami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są w szczególności:
a) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
b) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
c) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
d) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy
w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego,
e) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
f) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
g) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy  wolontariuszy,
h) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinnie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
i) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
j) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
k) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy  zastępczej,
l) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wpieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
m)przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
n) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie
ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
o) przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
p) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
q) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza, albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.


Zobacz także: