Jak zostać rodziną zastępczą/prowadzący rodzinny dom dziecka

Warunki, które należy spełniać, aby zostać rodziną zastępczą/prowadzącym rodzinny dom dziecka

Warunki, które należy spełniać, aby zostać rodziną zastępczą/prowadzącym rodzinny dom dziecka.

        Zasady funkcjonowania pieczy zastępczej regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 575).

        Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
9. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
10. Okoliczności, o których mowa w ust. 1–3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Rodzic zastępczy/prowadzący rodzinny dom dziecka ma obowiązek:

1). sprawowania pieczy nad dzieckiem od dnia faktycznego umieszczenia dziecka na mocy orzeczenia sądu lub umowy lub interwencji.
2. podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności udział w szkoleniach.
3). współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

        Rola rodzica zastępczego/prowadzącego rodzinny dom dziecka wymaga zaangażowania, poświęcenia          i cierpliwości. Zakres i rodzaj problemów opiekuńczo-wychowawczych,
z którymi rodzina zastępcza może się spotkać, wykracza poza zwykłe doświadczenie rodzicielskie. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1). traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2). zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3). zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4). zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5). zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6). zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7). umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.  

Prawa rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka do:

1). świadczeń na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
2). wynagrodzeń (zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka).
3). szkoleń
4). pomocy wolontariuszy
5). wsparcia w ramach pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
6). pomocy psychologicznej i innej specjalistycznej w tym prawnej
7). czasowego niesprawowania opieki w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy (zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka).


Zobacz także: