Instytucjonalna piecza zastępcza

Informacje ogólne i dane adresowe

Informacje ogólne i dane adresowe.

 

        W myśli  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 575.) instytucjonalna piecz zastępcza to:

1). placówki opiekuńczo – wychowawcze,

2). regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne

3). interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mogą być typu:

- socjalizacyjnego,

- interwencyjnego

- specjalistyczno - terapeutycznego

- rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe zasady umieszczania dzieci w placówkach reguluje ww. ustawa oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

        Na terenie powiatu tureckiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego:

1). Dom dla Dzieci i Młodzieży  (liczba miejsc 30) – prowadzony przez Stowarzyszenie „Nowy Świat”

Adres: Nowy Świat 10, 62-740 Tuliszków,

tel. 63 279 30 12

e-mail: dom@nowyswiat.lm.pl.

2). Dom dla Dzieci i Młodzieży (liczba miejsc 14), prowadzony przez Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”

Adres: Kaczki Średnie 62h, 62-700 Turek.

tel. 0 793 833 585

e-mail: dajmyszanse@wp.pl.


Zobacz także: