Aktualności

PCPR w Turku w ramach Funduszy Europejskich bierze udział w projekcie "Poprawa dostępu oraz rozszerzanie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim".

poniedziałek 04 luty 2019