530 Informacja o wynikach postępowania -... - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

Dział organizacyjny i ds. realizacji programów

Informacja o wynikach postępowania - unieważnienie postępowania - turnus rehabilitacyjny

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA –

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania: PCPR.OP.3330.1.2014 z dnia 23.05.2014r. na: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 14 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno – wypoczynkowym, warsztatami grupowymi z psychologiem i doradcą zawodowym oraz kursem komputerowym dla 96 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (łącznie 134 osoby) w miejscowości położonej nad polskim morzem w ramach projektu systemowego pn. „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ – Program na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Tureckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Na podstawie 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PCPR.OP.3330.1.2014  na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch 14 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno – wypoczynkowym, warsztatami grupowymi z psychologiem i doradcą zawodowym oraz kursem komputerowym dla 96 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (łącznie 134 osoby) w miejscowości położonej nad polskim morzem w ramach projektu systemowego pn. „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ – Program na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Tureckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Komisja przetargowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku zatwierdziła wyniki postępowania oraz unieważniła postępowanie w przedmiotowej sprawie.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 4.06.2014r. o godz. 10.00 komisja przetargowa zebrała się w celu dokonania otwarcia ofert w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). Komisja przetargowa stwierdziła, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 14 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno – wypoczynkowym, warsztatami grupowymi z psychologiem i doradcą zawodowym oraz kursem komputerowym dla 96 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (łącznie 134 osoby) w miejscowości położonej nad polskim morzem w ramach projektu systemowego pn. „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ – Program na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Tureckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Turek, dnia 4 czerwca 2014r.