Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie


Kontakty


Aktualności


Zadania PCPR


Statut PCPR


Regulamin organizacyjny PCPR


Ochrona danych osobowych


Mapa lokalizacji i dane teleadresowe


Dział organizacyjny i ds. realizacji programów


Aktualności


Programy realizowane obecnie


Programy, których realizacja zakończyła się


Zamówienia publiczne


Strategie i programy


Kontakt


Dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych


Aktualności


PFRON


Informacje o PFRON


Rehabilitacja społeczna


Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych


Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


Wydarzenia i imprezy współfinansowane ze środków PFRON


Warsztat Terapii Zajęciowej w Turku


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Turku


Organizacje pozarządowe


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego


Dokumenty do pobrania


Wnioski na orzecznictwo


Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Turnus rehabilitacyjny


Likwidacja barier architektonicznych


Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się


Sprzęt rehabilitacyjny


Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji


Sport, kultura, rekeracja i turystyka osób niepełnosprawnych


Legitymacja osoby niepełnosprawnej


Kontakt


Dział finansowo-księgowy


Kontakt


Sprawozdawczość


Dział ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej


Świadczenia


Świadczenia dla rodzinnej pieczy zastępczej


Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków


Program "Dobry start"


Pliki do pobrania


Pomoc Instytucjonalna


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


Kontakt


Dział ds. pieczy zastępczej


Aktualności


Instytucjonalna piecza zastępcza


Informacje ogólne i dane adresowe


Rodzinna piecza zastępcza


Informacje ogólne


Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej


Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej i jego zadania


Jak zostać rodziną zastępczą/prowadzący rodzinny dom dziecka


Warunki, ktore należy spełniać, aby zostać rodziną zastępczą


Proces kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze


Wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą


Szkolenia


Grupa wsparcia


Wolontariat


Wsparcie rodzin pomocowych


Akty prawne


Dokumenty do pobrania


Kontakt


Dział obsługi prawnej


Kontakt


Poradnictwo prawne


Punkt Interwencji Kryzysowej


Aktualności


Informacje


Aktywny samorząd


Aktualności


Treść programu


Akty prawne


Dokumenty do pobrania


Kontakt


"Program Wyrównywania różnic miedzy regionami III"


Aktualności


Program "Zajęcia klubowe w WTZ"


Informacja dot. realizacji Programu


Dokumenty do pobrania


Kontakt


Projekty EFS


Aktualności


O projekcie


Cele projektu


Galeria


Kontakt


Akty prawne


Akty wykonawcze


Ustawy


Ochrona Danych Osobowych


Galeria


Archiwum


GRUPA WSPARCIA