Celem głównym projektu jest poprawienie dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich lub ich rozszerzenie oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej dla osób z terenu powiatu tureckiego.

Cele szczegółowe projektu:  

  1. Wzrost liczby osób z terenu powiatu tureckiego korzystających z usług opiekuńczych i asystenckich w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendy.
  2. Zapewnienie świadczenia wysokiej jakości wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych, zależnych i niepełnosprawnych.
  3. Podniesienie samooceny oraz aktywizowanie społeczne osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także w nich samych, w celu pozostania w społeczności lokalnej.
  4. Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisk lokalnym poprzez włączenie społeczne tych osób i wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające im pełnienie różnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznej dostępnym członkom społeczności, w której żyją.
  5. Profesjonalizacja osób pełniących rodzinnej pieczy zastępczej poprzez wzrost liczby warsztatów i szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz warsztatów dla dzieci i osób przebywających w pieczy zastępczej.
  6. Wzrost liczby miejsc specjalistycznego wsparcia i konsultacji dla osób sprawujących r.p.z oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci i osób przebywających w pieczy zastępczej.
  7. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci i osób przebywających w pieczy zastępczej poprzez tworzenie grup wsparcia.
  8. Tworzenie warunków do odbudowania więzi i relacji rodziców z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.