Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

Data publikacji strony internetowej: 14.06.2006r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.10.2019r.

Strona jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie
ze standardami W3C i WCAG 2.0. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane
z dostępnością.

Strona została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Serwis posiada:

 • wygodna nawigacje,
 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • możliwość ustawienia kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całej stronę,
 • wszystkie informacje na stronie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • nagłówki stron wdrożone prawidłowo w cały serwisie,
 • umieszczone filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku Wyślij

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

                   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Małgorzata Wojtczak, adres poczty elektronicznej: m.wojtczak@pcpr.turek.pl , telefon kontaktowy: 63 / 280 – 11 – 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

                   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądającą zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formą tej informacji.

                   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacją żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

                   W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

                   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www/rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: ul. Łąkowa 1, 62 – 700 Turek.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno jest główne, będące jednocześnie ewakuacyjnym, a drugie jest tylko ewakuacyjne. Dojścia do obu wejść pozbawione są schodów.

Dla petentów przeznaczone jest wejście główne. Obsługa petentów odbywa się w wydzielonym miejscu na korytarzu. Miejsce to przystosowane jest dla osób na wózkach inwalidzkich.     

Pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku znajduje się na parterze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i jest odpowiednio przystosowana.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.    

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA:

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku wprowadzono następujące zasady dostępu do usług z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się:

 1. informacje dotyczące działalności jednostki dostępne są na stronie internetowej www.pcpr.turek.pl ;
 2. osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: pcpr@powiat.turek.pl ;
 3. osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu – 63 / 289 22 24 ;
 4. osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach
  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku;
 5. osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika;
 6. dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej, będącej osobom niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 7. osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, o którym mowa
  w pkt 6, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych;
 8. zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku bądź na adres poczty elektronicznej pcpr@powiat.turek.pl ;
 9. w zgłoszeniu osoba uprawniona wskazuje termin, wybraną metodę komunikowania się i rodzaj sprawy związanej z realizacją świadczenia;
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym;
 11. w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz
  z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się inną formę realizacji dostępu do usługi;    
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku udostępnia dokumenty niezbędne do załatwiania wszelkich spraw, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.  

Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku: Małgorzata Wojtczak, tel. 63 / 280 11 37, e-mail: m.wojtczak@pcpr.turek.pl