Informacje ogólne i dane adresowe.

W myśli  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecz zastępcza to:

 1. placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 2. regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne
 3. interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mogą być typu:

 • socjalizacyjnego,
 • interwencyjnego
 • specjalistyczno – terapeutycznego
 • rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe zasady umieszczania dzieci w placówkach reguluje ww. ustawa oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na terenie powiatu tureckiego funkcjonuje placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego:

Dom dla Dzieci i Młodzieży (liczba miejsc 14), prowadzony przez Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”
Adres: Kaczki Średnie 62h, 62-700 Turek.
tel. 0 793 833 585
e-mail: dajmyszanse@wp.pl.