Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wymagane załączniki 1.    orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2.    zaświadczenie lekarskie w przypadku, gdy przyczyna niepełnosprawności jest inna niż 05-R – zgodnie z wzorem załącznika
3.    oferta cenowa,
4.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1.    skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
2.    kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.