Moduł I

I Obszar A – likwidacja bariery transportowej

zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Wymagane załączniki
1.    orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2.    zaświadczenie lekarskie od specjalisty, gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L – zgodnie z wzorem załącznika
3.    oferta cenowa,
4.    kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,
5.    zaświadczenie o zatrudnieniu (dokument potwierdzający działalność gospodarczą lub działalność rolniczą) – bezwzględnie dotyczy osób w wieku emerytalnym – zgodnie z wzorem załącznika
6.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika
7.    fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności.