Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wymagane załączniki 1.    orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym, lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2.    dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania zgodnie z wzorem załącznika
3.    zaświadczenie o zatrudnieniu (dokument potwierdzający działalność gospodarczą lub działalność rolniczą) – bezwzględnie dotyczy osób w wieku emerytalnym – zgodnie z wzorem załącznika
4.    fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
5.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika
6.    fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności.