Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
– oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego


Wymagane załączniki

1.    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub orzeczenie o niepełnosprawności – dla osób do 16 roku życia,
2.    akt urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy dziecka,
3.    dokument stanowiący opiekę prawną – jeżeli wniosek dotyczy osoby pozostającej pod opieką prawną,
4.    zaświadczenie lekarskie od specjalisty  – zgoda na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym – zgodnie w wzorem załącznika
5.    oferta cenowa,
6.    zaświadczenie o zatrudnieniu (dokument potwierdzający działalność gospodarczą lub działalność rolniczą) – bezwzględnie dotyczy osób w wieku emerytalnym – zgodnie z wzorem załącznika
7.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika
8.    fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności