Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Wymagane załączniki
1.    orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2.    akt urodzenia dziecka,
3.    dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli dotyczy,
4.    zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu,
5.    kalkulacja do wniosku – zgodnie z wzorem załącznika
6.    informacja (lub dokumenty finansowe) o poniesionych kosztach z placówki: przedszkole/żłobek – dotyczy refundacji poniesionych kosztów
7.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika