Powiat Turecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku wraz z partnerami: Gminą Brudzew/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brudzewie, Gminą Dobra/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej, Gminą Kawęczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Gminą Tuliszków/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, Gminą Turek/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turku, Gminą Przykona/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przykonie, Gminą Miejską Turek/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turku, Gminą Władysławów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Władysławowie, Gminą Malanów/Środowiskowym Domem Samopomocy w Miłaczewie oraz Regionalnym Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku

w okresie od kwietnia 2017 – do marca 2019 realizuje projekt pn:

„Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Partner Wiodący:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań:
  • Rozwój specjalistycznych usług poradnictwa i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • Doskonalenie i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób
  • z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem w celu ich profesjonalizacji i właściwego wywiązywania się z powierzonej funkcji oraz zapobieganiu wykluczeniu osób zagrożonych:
  • Stworzenie odpowiednich warunków do kontaktów dzieci przebywających w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi poprzez utworzenie i wyposażenie pomieszczenia.
  • Prowadzenie i organizowanie grup wsparcia.
  • Zaangażowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizację planów pomocy dziecku w ramach projektu.

Partnerzy projektu:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:
  • Rozwój usług asystencki świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:
  • Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań
  • Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
 4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:
  • Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:
  • Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:
  • Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań:
  • Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
  • Rozwój usług asystencki świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
  • Podniesienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny;
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:
  • Rozwój usług opiekuńczych i asystencki świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
 9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:
  • Rozwój usług specjalistycznego wsparcia oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych świadczonych w lokalnej społeczności „Wychodząc z mgły”;
 10. Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku jest odpowiedzialne za realizację następującego zadania:
  • Rozwój usług specjalistycznego wsparcia oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych świadczonych w lokalnej społeczności;

Całkowita wartość projektu: 2.195.014,42zł
Kwota dofinansowania: 2.085.263,69 zł
w tym – środki europejskie: 1.865.762,25zł
budżet państwa: 219.501,44zł
Wkład własny: 109.750,73zł

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów deklarują gotowość świadczenie usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj. od 01.04.2019r. do 31.03.2021r.