KLAUZULA INFORMACYJNA

                         Zgodnie z art. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  z siedzibą w Turku, ul. Łąkowa 1.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku jest:
  Pani Małgorzata Wojtczak
  tel. 63 / 280 – 11 – 37
  adres email: m.wojtczak@pcpr.turek.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 1. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani / Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą / nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych w przepisach o archiwizacji.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani / Pan zobowiązana (- y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie  brak możliwości wykonania postanowień umowy lub realizowania określonych zadań.   
 7. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania.