Procedura kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej
w powiecie tureckim.

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, zwanym dalej Centrum, Zarządzeniem nr 54/2011 Starosty Tureckiego  z dnia 27 września 2011 r. wyznaczone zostało na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tureckim, zwanym dalej Organizatorem.
 3. W Centrum utworzony został Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zwanej dalej Zespołem, którym kieruje i zarządza Kierownik działu ds. pieczy zastępczej oraz działu świadczeń i pomocy instytucjonalnej, zwanym dalej Kierownikiem.
 4. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, zwanej dalej RZS, rodziny zastępczej niezawodowej zwanej dalej RZN, zawodowej zwanej dalej RZZ oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zwanego dalej RDD prowadzi Zespół.  
 5. Procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji RZS, RZN, RZZ i RDD prowadzi Zespół.
 6. Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji RZN, RZZ oraz RDD prowadzone są przez pracowników Centrum posiadających uprawnienia szkoleniowe w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn: „MÓJ DOM TWOIM DOMEM”.
 7. Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji RZS, prowadzone jest wg. indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb, sytuacji rodzinnej i osobistej kandydatów oraz sytuacji dziecka umieszczanego w rodzinie zastępczej.
 8. Kwalifikowanie kandydatów na RZS, RZN, RZZ, RDD.
 9. Zgłoszenie kandydatów.

Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny RZN, RZZ, RDD zgłaszają
się do pracowników Zespołu osobiście lub telefonicznie w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej. Pracownik, z którym podjęto kontakt, proponuje osobom zainteresowanym rozmowę wstępną.

 • Rozmowa wstępna.

Rozmowę wstępną przeprowadza Kierownik. W czasie rozmowy osobom zainteresowanym udzielane są informacje dotyczące procedury kwalifikowania, warunków stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych i trudności w pełnieniu funkcji pieczy zastępczej.

 • Osoby, które ubiegają się we właściwym Sądzie o ustanowienie rodziną zastępczą spokrewnioną, są opiniowane przez właściwego Organizatora (z uwagi na miejsce zamieszkania kandydatów) na wniosek Sądu. Organizator dokonuje analizy sytuacji socjalno – bytowej kandydata/ów. Kierownik kontaktuje się z kandydatem/ami i udziela wszelkich informacji dot. procedury, warunków ustawowych, wymaganych dokumentów
  i przeprowadza wizytę środowiskową.
 • Rozpoczęcie współpracy –złożenie wymaganych dokumentów:

Osoba decydująca się na poddanie procesowi kwalifikacji lub osoba ubiegająca
się w Sądzie o ustanowienie rodziną zastępczą, składa w Centrum następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do pełnienia funkcji RZS, prowadzonej przez Centrum, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury,
 2. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do pełnienia funkcji RZN, RZZ oraz RDD, prowadzonej przez Centrum, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury,
 3. pisemny wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury (nie dotyczy RZS),
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej procedury,
 5. oświadczenie o wyrażaniu zgody na upowszechnianie wizerunku, wg wzoru stanowiącego  załącznik nr 5 do niniejszej procedury,
 6. formularz zgłoszeniowy kandydata/ów, wg wzoru stanowiącego załącznik
  nr 6 do niniejszej procedury,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej, w tym udział w szkoleniu dla kandydatów oraz badaniach psychologicznych i pedagogicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej procedury,
 8. oświadczenie dot. rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej procedury,
 9. oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej procedury,
 10. oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej procedury,
 11. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej procedury,
 12. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  oraz zapewnienia dziecku odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszej procedury,
 13. oświadczenie o niekaralności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszej procedury,  
 14. oświadczenie o posiadaniu stałego źródła dochodu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do niniejszej procedury,
 15. oświadczenie dot. stanu cywilnego wg wzoru stanowiącego załącznik
  nr 15 do niniejszej procedury,
 16. zaświadczenia z krajowego rejestru karnego w celu potwierdzenia, że kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 17. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.
 18. Opinia środowiskowa.

Centrum zasięga opinii właściwego OPS-u oraz Komisariatu Policji – dzielnicowego, dotycząca funkcjonowania rodziny w środowisku. Poza tym w uzasadnionych przypadkach może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem, czy zasięgać opinii od innych osób / instytucji mogących posiadać wiedzę i informację na temat funkcjonowania kandydata/ów.

 • Wizyta środowiskowa.

Po złożeniu dokumentów, o których mowa w rozdz. II pkt 4 niniejszej procedury
(lub po otrzymaniu pisma z Sądu), Kierownik udaje się z wizytą do miejsca zamieszkania kandydata/ów w celu bliższego poznania i weryfikacji sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, warunków bytowych i mieszkaniowych. Podczas wizyty sporządzany jest kwestionariusz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do niniejszej procedury, który w szczególności dotyczy: motywacji kandydata/ów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej, doświadczeń w opiece nad dziećmi, rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydata/ów oraz oczekiwań związanych z umieszczanymi dziećmi. Następnie kandydat/ci informowani są o terminie spotkania z psychologiem i pedagogiem w siedzibie Centrum.

W przypadku kandydata/ów zgłaszających kandydaturę jako małżonkowie podczas wizyty wymagana jest obecność obojga małżonków.

Po przeprowadzeniu wizyty w środowisku sporządzana jest opinia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 17 do niniejszej procedury.

 • Badanie psychologiczne.

Psycholog przeprowadza z kandydatem / kandydatami badania psychologiczne. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne, które pozwalają określić predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydata/ów oraz kompetencje wychowawcze. Po badaniu psycholog sporządza opinię o posiadanych predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka. Psycholog może wizytować kandydata/ów w miejscu zamieszkania.

 • Badanie pedagogiczne.

Pedagog przeprowadza z kandydatem / kandydatami badania pedagogiczne. Przeprowadza rozmowę oraz testy, które pozwalają określić predyspozycje, umiejętności i zasoby pedagogiczne/wychowawcze kandydata/kandydatów. Po badaniu pedagog sporządza opinię pedagogiczną. Pedagog może wizytować kandydata/ów w miejscu zamieszkania.

 • Analiza zebranej dokumentacji.

Po zebraniu dokumentów i dokonaniu czynności, o których mowa w rozdziale II pkt 3-8 niniejszej procedury, Zespół dokonuje analizy sytuacji osobistej, rodzinnej
i majątkowej kandydatów(zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy), z której sporządzana jest opinia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 18 do niniejszej procedury,

 • Kandydat/ci do pełnienia funkcji RZS:

Na wniosek sądu – Organizator formułuje na piśmie opinię i kieruje ją do właściwego Sądu, w którym toczy się postępowanie o utworzenie rodziny zastępczej. Opinię przygotowują pracownicy Zespołu przeprowadzający procedurę wobec kandydata/ów, którą zatwierdza Dyrektor Centrum.

Rodzina kierowana jest przez Organizatora na szkolenie organizowane przez ORPZ
(w najbliższym wolnym terminie).

W przypadku wniosku sądu o zaopiniowanie kandydatów na RZN
dla wskazanego dziecka, ORPZ stosuje procedurę analogiczną jak w przypadku kandydatów na rodzinę niezawodową, dodatkowo formułuje na piśmie opinię
i kieruje ją do właściwego Sądu, w którym toczy się postępowanie o utworzenie rodziny zastępczej. Opinię przygotowują pracownicy Zespołu przeprowadzający procedurę wobec kandydata/ów, którą zatwierdza Dyrektor.

 • Kandydat/ci do pełnienia funkcji RZN, RZZ, lub do prowadzenia RDD:

W przypadku pozytywnej oceny Organizatora dot. spełniania przez kandydata/ów warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Organizator pisemnie informuje kandydata/ów o otrzymaniu wstępnej  akceptacji dot. spełniania warunków ustawowych oraz umożliwia kandydatom udział w szkoleniu, o którym mowa w art. 44 ust. ww. ustawy.

W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny Organizatora i nie otrzymania wstępnej akceptacji dot. spełniania warunków ustawowych, kandydat/ci nie ma/ją możliwości odbycia szkolenia.    

 • Z posiedzenia Zespołu i analizy dokumentów sporządzany jest protokół.

III. Szkolenie kandydatów do prowadzenia RZS, RZN, RZZ oraz RDD:

 1.  Zakres tematyczny i godzinowy szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej.
 2. Centrum szkoli kandydatów do pełnienia funkcji RZN, RZZ oraz do prowadzenia RDD autorskim programem pn. „MÓJ DOM TWOIM DOMEM”.
 3. Szkolenie odbywają się w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych, które zapewniają aktywny udział uczestników.
 4. Szkolenie jest bezpłatne.
 5. Osoba niepozostająca w związku małżeńskim uczestniczy w szkoleniu sama, małżonkowie muszą uczestniczyć w szkoleniu oboje.
 6. Centrum zapewnia kandydatom do pełnienia funkcji RZN możliwość odbycia praktyk w RZZ, RDD lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu tureckiego. Na tą okoliczność Organizator wydaje skierowanie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 19 do niniejszej procedury).  
 7. Kandydat/ci do pełnienia funkcji RZN jest/są zobowiązany/ni do odbycia praktyk w trakcie trwania szkolenia i dostarczenia po ich zakończeniu karty praktyk (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 20 do niniejszej procedury),
 8. Po przeprowadzeniu szkolenia trenerzy sporządzają opinie dot. kandydata/ów, ich predyspozycji do pełnienia funkcji RZN, RZZ, RDD (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 21 do niniejszej procedury).
 9. Szkolenie kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkolenia.
 10. Uzyskanie świadectwa nie jest równoznaczne z uzyskaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego, które uprawnia kandydata/ów do pełnienia funkcji RZN, RZZ i RDD.
 11. Szkolenie rodzin zastępczych spokrewnionych może odbywać się wg indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka (art. 44 ust. 5 ustawy).

IV. Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji RZN, RZZ, RDD:

 1. Kwalifikacji dokonuje na posiedzeniu Zespół, biorąc pod uwagę całość dokumentacji dotyczącej kandydata/ów, w tym opinie dot. analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, świadectwo ukończenia szkolenia, odbycie praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem zaświadczenia lekarskiego oraz opinii psychologa dot. zdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, posiadania predyspozycji i motywacji kandydata/ów do pełnienia funkcji RZ/RDD.
 2. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który zawiera stanowisko Zespołu dotyczące zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata/ów do pełnienia funkcji RZN, RZZ, RDD .
 3. Na wniosek kandydata/ów do pełnienia funkcji RZN, RZZ lub RDD posiadającego/ych świadectwo ukończenia właściwego szkolenia, Organizator wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenie i spełnianie warunków, o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego stanowi załącznik nr 22 do niniejszej procedury.

Poza tym kandydat/ci składa/ją oświadczenia dot. ich sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej od czasu podjęcia współpracy z Organizatorem (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 23 do niniejszej procedury).

 1. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji RZN, RZZ
  lub RDD, Organizator odmawia wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego, o czym informuje pisemnie kandydata/ów.

 V. Oczekiwanie na dziecko:

 1. Dane kandydata/ów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji RZN, RZZ, RDD umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji RZN, RZZ, RDD przekazywanym przez starostę do właściwego sądu.
 2. Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych kandydatów następuje na podstawie postanowienia sądu.
 3. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodzinę zastępczą na przyjęcie dziecka udzielając szczegółowych informacji o dziecku i przekazując posiadaną  dokumentację dziecka.

VI. Przekwalifikowanie na inną formę pieczy zastępczej.

 1. Kandydat/ci zakwalifikowani dopełnienia funkcji RZN przez 3 lata funkcjonują jako RZN. Po zakończeniu tego okresu mogą ubiegać się o przekształcenie ich w inną formę pieczy zastępczej tj. RZZ lub RDD, składając stosowny wniosek do tutejszego Centrum, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 24 do niniejszej procedury wraz z załącznikami opisanymi w rozdz. II pkt 4 ppkt. 4-15 niniejszej procedury.
 2. Proces przekwalifikowania odbywa się zgodnie z procedurami, o których mowa w rozdz. II pkt. 7, 8 i 9, rozdz. III, rozdz. IV i rozdz. V niniejszej procedury. Zespół dodatkowo analizuje proces opieki i wychowania dzieci przez kandydata/ów na przestrzeni ostatnich 3 lat.  
 3. Na wniosek rodziny zastępczej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 25  posiadającej pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozytywna opinię Zespołu, Starosta może podpisać umowę stosownie do limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3 – letnim powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej oraz aktualnych potrzeb w tym zakresie.