Proces kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze/prowadzących rodzinne domy dziecka.

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione.

Pisemna prośba sądu o dokonanie analizy socjalno – bytowej i spełniania warunków wynikających z  art. 42 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przeprowadzenie przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów.

 1. Analiza sytuacji socjalno – bytowej kandydata/kandydatów.
  • wizyta w środowisku i wypełnienie kwestionariusza analizy
  • zebranie opinii z środowiska rodziny tj. z OPS i dzielnicowego.
 2. Dostarczenie  przez kandydatów:
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną dotyczące:
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
  • władzy rodzicielskiej,
  • obowiązku alimentacyjnego,
  • posiadania zdolności do czynności prawnych,
  • niekaralności,
  • leczenia odwykowego.
  • zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zaświadczenia z krajowego rejestru karnego,
  • dokumentów potwierdzających dochód osoby/rodziny wraz z opinią pracodawcy,
  • opinie szkoły w przypadków kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym lub opnie szkoły dotyczące dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej.
 3. Udział kandydatów w badaniu psychologicznym w celu wydania opinii dotyczącej predyspozycji i motywacji do pojęcia się funkcji rodziny zastępczej.
 4. Udział w indywidualnym szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione w zależności od potrzeb rodziny i dziecka. Zakres oraz czas szkolenia dla kandydatów na spokrewnione rodziny zastępcze jest uzależniony od indywidualnych potrzeb, sytuacji rodzinnej i osobistej kandydatów oraz tego jakie dziecko trafia do rodziny zastępczej. Dla każdej rodziny układany jest inny harmonogram szkolenia i kładziony jest nacisk na inne aspekty
 5. Spotkanie zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w sprawie kwalifikacji kandydata na rodzinę zastępczą spokrewnioną.

Wysłanie do sądu opinii dotyczącej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Postanowienia ogólne

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku zarządzeniem Starosty Tureckiego  wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tureckim.
 2. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzi zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Turku.
 3. Procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzą pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
 4. Szkolenia prowadzone są przez pracowników tut. PCPR posiadających uprawnienia szkoleniowe w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn:  „MÓJ DOM TWOIM DOMEM”, który przeznaczony jest do szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Wstępne kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Zgłoszenie kandydata i rozpoczęcia współpracy.

 • samodzielne zgłoszenie się do pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej osób ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub o prowadzenie rodzinnego domu dziecka w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej. Pracownik, z którym podjęto kontakt proponuje osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub o prowadzenie rodzinnego domu dziecka rozmowę wstępną, podczas której udziela informacji dotyczących procedury kwalifikowania, warunków stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych i trudności w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego. Następnie osoba decydująca się na poddanie procesowi kwalifikacji składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku:
 • Pisemny wniosek,wraz z wymaganymi dokumentami:
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną dotyczące:
   • – wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
   • – władzy rodzicielskiej
   • – obowiązku alimentacyjnego,
   • – posiadania zdolności do czynności prawnych,:.- niekaralności,
   • – leczenia odwykowego.
  • zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zaświadczenia z krajowego rejestru karnego,
  • dokumentów potwierdzających dochód osoby/rodziny wraz z opinią pracodawcy,
  • opinie szkoły w przypadków kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym lub opnie szkoły dotyczące dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej.
 • pisemny wniosek sądu o dokonanie analizy sytuacji socjalno – bytowej kandydatów. W tej sytuacji pracownik  zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej realizujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej kontaktuje się z kandydatami w celu udzielenia informacji dotyczących procedury kwalifikowania, warunków stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych i trudności w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego.

Wizyta środowiskowa

Po zgłoszeniu się kandydatów i złożeniu dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 1 pkt. a lub po pisemnym wniosku sądu, pracownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej udaje się z wizytą do domu kandydatów w celu ich  bliższego poznania oraz ustalenia ich warunków bytowych i mieszkaniowych. Podczas wizyty sporządzany jest kwestionariusz zawierający elementy wywiadu pedagogicznego, który w szczególności dotyczy: motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej, doświadczeń w opiece nad dziećmi, rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczekiwań związanych z dziećmi.

Kwestionariusz kończą wnioski oraz ocena sytuacji kandydatów pracownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto PCPR będzie zasięgać opinii środowiskowych na temat kandydatów np. od OPS czy dzielnicowego. Natomiast w uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem

Badanie psychologiczne

Psycholog przeprowadza z kandydatem / kandydatami badania psychologiczne. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne, które pozwalają określić predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydatów oraz kompetencje wychowawcze. Po badaniu psycholog sporządza opinię.

W uzasadnionych przepadkach psycholog może wizytować kandydata/ów w miejscu zamieszkania.

Analiza zebranej dokumentacji i skierowanie na szkolenie

Po zebraniu dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 1 niniejszej procedury oraz wizycie w środowisku oraz badaniu psychologicznym, zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje analizy zebranej dokumentacji, na podstawie, której wydaje opinię pozwalającą kierować lub nie, kandydatów na szkolenie. Ponadto z posiedzenia i analizy dokumentów sporządzany jest protokół.

Po dokonaniu przez zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji na podstawie oceny spełniania przez kandydatów warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pisemnie informuje kandydatów

 •  możliwości udziału w szkoleniu oraz o terminie, w którym ww. szkolenie ma się odbyć lub
 • nie spełnianiu przez kandydatów warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i tym samym braku możliwości odbycia szkolenia.

W sytuacji stwierdzenia sygnałów, które budzą wątpliwości w procesie kwalifikacji kandydatów będących małżonkami, zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo odmówić skierowania na szkolenie jednemu z małżonków, co dyskwalifikuje małżeństwo w dalszym postępowaniu.

W przypadku kiedy sąd wystąpił o dokonanie analizy sytuacji socjalno – bytowej kandydatów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej pisemnie informuje sąd o wynikach analizy i przesyła kserokopie stosowanych dokumentów.

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Zakres tematyczny i godzinowy szkolenia ww. kandydatów określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szkoli kandydatów na rodziny zastępcze autorskim programem pn. „MÓJ DOM TWOIM DOMEM”. Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 19.11.2013r. nr 22/2013/RZ zatwierdził ww. program na 5 lat.

Ww. program przeznaczony jest do szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dziecka, zarówno fizycznych, psychicznych jak i emocjonalnych. Program dostarcza uczestnikom informacji o funkcjonowaniu pieczy zastępczej. Daje również możliwość lepszego poznania uczestników oraz umożliwia im zrozumienie ich własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w sferze pieczy zastępczej. Na program „ MÓJ DOM TWOIM DOMEM ” składa się:

podstawowy zakres programowy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji
niezawodowej rodziny zastępczej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego to 60 godzin dydaktycznych tj. 13 spotkań, w tym  12 spotkań po 4 godziny dydaktyczne i 1 spotkanie – 2 godziny dydaktyczne oraz 10 godzin dydaktycznych praktyk w celu zapoznania się z doświadczeniami rodzin, które sprawują pieczę zastępczą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia kandydatom możliwość odbycia ww. praktyk w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie powiatu tureckiego. Na tą okoliczność organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje skierowanie.

Kandydat jest zobowiązany do odbycia praktyk i dostarczenia po ich zakończeniu karty praktyk.

rozszerzony zakres programowy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego to 15 godzin dydaktycznych tj. 4 spotkania, w tym 3 spotkania po 4 godziny dydaktyczne oraz 1 spotkanie – 3 godziny dydaktyczne. Ponadto kandydaci dwukrotnie zostaną odwiedzeni przez osoby prowadzące szkolenie w środowisku zamieszkania w celu indywidualnych rozmów i konsultacji.

Szkolenie kończy się spotkaniem podsumowującym, na którym zostaną rozdane świadectwa ukończenia szkolenia oraz, na które często zapraszane są osoby pełniące już funkcję pieczy zastępczej i przedstawiciele różnych organizacji, jednostek pracujących na rzecz pomocy dziecku i rodzinie na terenie powiatu, w celu poznania się oraz wymiany doświadczeń.

Szkolenie podstawowe obejmuje: elementy prawa rodzinnego, zagadnienia z zakresu praw dziecka oraz funkcjonowania pieczy zastępczej, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę o rozwoju dziecka i wpływie środowiska na jego rozwój, informacje o znaczeniu rodziny biologicznej w życiu dziecka, wiedzę o potrzebach edukacyjnych dzieci, wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz wiedzę o organizacji pobytu dziecka w pieczy zastępczej i wpływie pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej.

W formie rozszerzonej szkolenie obejmuje dodatkowo: zagadnienia dotyczące doskonalenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych, kompensowania opóźnień rozwojowych dziecka, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka lub placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Szkolenie odbywają się w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych, które zapewniają aktywny udział uczestników.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia kandydatom materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz przekazuje je drogą mailową.

Po przeprowadzeniu każdego etapu szkolenia trenerzy sporządzą opinię dotyczącą kandydata/ów, a organizator rodzinnej pieczy zastępczej wystawia świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydata/ów do pełnienia konkretnej formy rodzinnej pieczy zastępczej.

Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 1. Proces kwalifikacji rozpoczyna się od złożenia przez kandydatów wniosku oraz oświadczenia o tym, że ich sytuacja osobista, rodzinna i majątkowa nie uległa zmianie od czasu podjęcia współpracy z Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Kwalifikacji dokonuje zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, biorąc pod uwagę całość dokumentacji dotyczącej kandydata.
 3. Na posiedzenie zespołu mogą być zaproszeni dodatkowo kurator, pracownik socjalny, psycholog, osoby biorące udział w kwalifikacji.
 4. Z posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół, który zawiera stanowisko zespołu dotyczące zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata do pełnienia konkretnej formy rodzinnej pieczy zastępczej.
 5. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia konkretnej formy rodzinnej pieczy zastępczej.
 6. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej odmawia wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego, o czym informuje pisemnie kandydata/ów.

Oczekiwanie na dziecko

 1. Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka przekazywanym przez starostę do właściwego sądu.
 2. W przypadku kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia kandydatom propozycję terminu podpisania umowy w w/w zakresie stosownie do limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3 – letnim powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej.
 3. Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych kandydatów następuje na podstawie postanowienia sądu.
 4. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodzinę zastępczą na przyjęcie dziecka udzielając szczegółowych informacji o dziecku i przekazując posiadaną dokumentację dziecka.