Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy skierowana jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Środowiskowy  Dom Samopomocy w Turku, ul. Poduchowne 1 przeznaczony jest dla 44 osób, świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Warunki przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, ul. Poduchowne 1.

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego do aktualnego miejsca zamieszkania i złożyć pisemny wniosek o przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku przy ulicy Poduchowne 1.
    Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
  2. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS.
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.
  4. W celu uzyskania informacji o wolnych miejscach należy kontaktować się z Środowiskowym Domem Samopomocy w Turku, ul. Poduchowne 1 tel. 63 278 58 63

Korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy jest nieodpłatne.

Dane adresowe Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Poduchowne 1  62-700 Turek
tel. 63 278 58 63