Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Tureckiego. Wykonuje zadania własne Powiatu Tureckiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych nie zastrzeżone dla innych jednostek, określone w przepisach prawa zadania własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej, określone w przepisach prawa jako zadania zlecone powiatu.

PCPR realizuje także inne zadania Powiatu Tureckiego przewidziane w przepisach prawa i podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb.

Zadania PCPR wynikają z przepisów prawa i dotyczą w szczególności:

 1. prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie różnych form opieki zastępczej.
 2. realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 3. działań związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
 4. prowadzenia spraw z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 5. realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i pieczy zastępczej,
 6. sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz rodzinnej pieczy zastępczej,
 7. innych spraw przewidzianych przepisami prawa.

Przy realizacji swoich zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

PCPR może zlecić ww. podmiotom realizację swoich zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz Radę Powiatu Tureckiego.

Zakresy zadań wspólne dla wszystkich działów i stanowisk pracy:

 1. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji nałożonych zadań.
 2. Organizowanie i wykonywanie zadań nałożonych przepisami ustaw na Starostę w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i pomocy osobom niepełnosprawnym.
 3. Organizowanie wykonywania zarządzeń i poleceń Dyrektora PCPR.
 4. Przygotowanie niezbędnych materiałów i współdziałanie z organami administracji oraz innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i pomocy osobom niepełnosprawnym.
 5. Współdziałanie z innymi jednostkami państwowymi, samorządami, organizacjami społecznymi, charytatywnymi oraz związkami wyznaniowymi w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z kompetencji Starosty, Zarządu Powiatu i Dyrektora Centrum.
 7. Opracowywanie propozycji do rocznych planów pracy.
 8. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 9. Rozpatrywanie spraw, badania ich zasadności oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie.
 10. Opracowanie wymaganych sprawozdań.
 11. Podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 12. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
 13. Wzajemna współpraca oraz informowanie się o obowiązujących przepisach i rozstrzygnięciach.