Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Załączniki do wniosku

  1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. akt urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy dziecka,
  3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeżeli wniosek dotyczy osoby pozostającej pod opieką prawną,
  4. kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, a w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe) kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu lub aktualna umowa (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.)
  5. oferta cenowa
  6. zaświadczenie lekarskie od specjalisty, gdy przyczyna wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności jest inna niż 05-R – zgodnie z wzorem załącznika
  7. zaświadczenie o zatrudnieniu (dokument potwierdzający działalność gospodarczą lub działalność rolniczą) – bezwzględnie dotyczy osób w wieku emerytalnym – zgodnie z wzorem załącznika
  8. pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

  1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.