Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku informuje, iż szkolenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  odbywają się w ramach projektu pn: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki  organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Informację na ten temat można uzyskać  na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w zakładce projekty EFS.