Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Wymagane załączniki
1.    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub orzeczenie o niepełnosprawności – dotyczy osób do 16 roku życia),
2.    akt urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy dziecka,
3.    dokument stanowiący opiekę prawną – jeżeli wniosek dotyczy osoby pozostającej pod opieką prawną,
4.    oferta cenowa z informacją o gwarancji na poszczególne przedmioty,
5.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika