Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności


Wymagane załączniki 1.    orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
2.    zaświadczenie z uczelni/szkoły – zgodnie z wzorem zaświadczenia w zakładce
3.    oświadczenie o liczbie semestrów otrzymanej pomocy ze środków PFRON – zgodnie z wzorem zaświadczenia
4.    zaświadczenie lekarskie dotyczy osób ubiegających się o zwiększenie dofinansowania – o ile dotyczy
5.    Karta Dużej Rodziny – o ile dotyczy
6.    zaświadczenie o zatrudnieniu o ile dotyczy – zgodnie z wzorem załącznika
7.    dokument potwierdzający, że Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (zgodnie z ust. 31 pkt. 29 dokumentu „Kierunki działań (…))”
8.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika