Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych i z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, poświadczonym zaświadczeniem lekarza specjalisty,

Wymagane załączniki 1.    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), lub orzeczenie o niepełnosprawności – dla osób do 16 roku życia,
2.    akt urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy dziecka,
3.    dokument stanowiący opiekę prawną – jeżeli wniosek dotyczy osoby pozostającej pod opieką prawną,
4.    zaświadczenie lekarskie od specjalisty – zgodnie z wzorem załącznika
5.    dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania – zgodnie z wzorem załącznika
6.    zaświadczenie o zatrudnieniu (inny dokument w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej) – dotyczy osób w wieku emerytalnym – zgodnie z wzorem załącznika
7.    fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny,
8.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika
9.    fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności.