Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,


Wymagane załączniki

1.    orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
2.    akt urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy dziecka,
3.    dokument stanowiący opiekę prawną – jeżeli wniosek dotyczy osoby pozostającej pod opieką prawną,
4.    oferta cenowa,
5.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – zgodnie z wzorem załącznika